Strona główna

Zasady

Aby uniknąć nieporozumień związanych z regułami dotyczącymi :

- zasad punktacji  (Co , komu i za ile )

- odczytywania pieczątek ( jest ,chyba jest , nie ma )

- tras (kto i którędy)

- samochody (jaki w której klasie)

- oraz innych ogólnych ustaleń ( start , meta , godziny odpraw ,wyniki ,itp.)

 

Regulamin

 

1.      Za kierownicą samochodu może przebywać tylko osoba, która posiada ważne prawo jazdy kategorii uprawniającej do kierowania pojazdem danego typu.

2.      Udział dzieci/osób niepełnoletnich odbywa się wyłącznie pod warunkiem wzięcia pełnej odpowiedzialności przez rodziców lub opiekunów prawnych jak i sprawowania nad nimi całkowitego nadzoru.

3.      Każdy pojazd uczestniczący w imprezie zobowiązany jest do posiadania dowodu rejestracyjnego z ważnym badaniem technicznym oraz ważnej polisy OC. Pojazdy bez ważnego przeglądu technicznego i ubezpieczenia OC nie będą dopuszczone do uczestnictwa w imprezie.

4.      Każdy samochód musi być oznakowany przekazanymi przez organizatora naklejkami ,. numerami startowymi ,oraz  logotypami imprezy i sponsorów .

5.      Uczestników imprezy obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania się do przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych oraz zasad poruszania się po terenach leśnych i prywatnych zgodnie z informacjami i zaleceniami organizatorów.

6.      Uczestników imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą, niewskazaną przez organizatora. Obowiązuje KATEGORYCZNY zakaz wjazdu na POLA oraz jazdy na przełaj przez obszary zalesione.

7.      Pojazdy biorące udział w imprezie poruszają się zgodnie z roadbookiem i mapami przekazanymi przez organizatorów.

8.      Zabronione jest samowolne wycinanie drzew.

9.      Obowiązuje nakaz używania pasów ochronnych do drzew w przypadku korzystania z wyciągarek

10.  Podczas prób i OS-ów obowiązuje nakaz noszenia kamizelek odblaskowych przez osoby znajdujące się poza autem

11.  Nieprzestrzeganie punktów 8, 9 i 10 będzie skutkować dyskwalifikacją.

12.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z imprezy osób pod wpływem alkoholu i środków odurzających oraz niestosujących się do niniejszych zasad oraz zaleceń wydawanych przez organizatorów podczas trwania imprezy.

13.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u uczestników imprezy jak i spowodowane przez nich szkody u osób trzecich.

14.  Uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie i prowadzony pojazd.

15.  Wjazd na każdą z prób odbywa się na własne ryzyko załogi i może odbyć się wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się ze stopniej jej trudności.

16.  Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu oraz poleceń organizatorów.

17.  Zabrania się niesportowego zachowania, zrywania taśm, pieczątek, utrudniania przejazdu innym, zdobywania punktów inaczej niż wskazują instrukcje przekazane przez organizatora.

18.  W przypadku awarii, wypadnięcia z trasy i innych tego typu wydarzeń uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego udzielenia pomocy oraz poinformowania o zdarzeniu organizatorów.

19.  Organizator zastrzega prawo do modyfikacji trasy oraz programu w zależności od warunków terenowych i atmosferycznych oraz wyłączenia niektórych prób i OS-ów .

20.  Sposób naliczania punktów za poszczególne próby OS-owe podawana jest w czasie odprawy przed każdą imprezą . Organizator zastrzega sobie prawo do jej zmiany za każdym razem .

21.  Fotopieczątki : Punkty zalicza się gdy : Klasa Open – przyłoży swoją kartę pojazdu zaplombowaną do pojazdu w taki sposób ,że widoczny jest numer pieczątki i numer karty . Karta ma dotykać pieczątki . Klasa Wyczyn i Turystyk – pilot/kierowca jedną ręką ma dotykać samochodu , drugą ręką pieczątki .

22.  Informacje o : sposobach poruszania się w czasie imprezy , miejscach prób , sposobach dojazdu oraz wszelkie inne niezbędne informacje nawigacyjne są dostarczane przez organizatora uczestnikom podczas rejestracji oraz w czasie odprawy . Pozostałe uwagi w tej kwestii zawarte są w punktach 5,6,7 niniejszego regulaminu

23.  Klasy , oraz wymagania dla pojazdów w nich startujących będą podawane za każdym razem w wydarzeniu przed imprezą . Weryfikacja będzie odbywała się w czasie rejestracji załóg . W przypadku wątpliwości , organizator ma prawo przesunąć pojazd do innej klasy , lub nie dopuścić go do rajdu ,

24.  Pozostałe , nieopisane powyżej , będziemy rozstrzygać sami zgodnie z naszym uznaniem

 

 

 

 

Uczestnik oświadcza , że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad, ponadto potwierdzam, iż jestem w pełni świadomy/a ryzyka i zagrożeń związanych z uczestnictwem w imprezie off- road  oraz , że uczestniczę w niej na własną odpowiedzialność. To samo dotyczy osób niepełnoletnich, nad którymi sprawują prawną opiekę. Udział w imprezie odbywa się na własne ryzyko uczestnika, z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności organizatora.

Oświadcza również , że zwalniam organizatora z odpowiedzialności za moje działania lub zaniechania dokonane w charakterze uczestnika imprezy. Udział w imprezie możliwy jest wyłącznie pod warunkiem zwolnienia organizatorów z odpowiedzialności z tytułu zdarzeń, które nie wynikają z ich udowodnionej i wyłącznej winy umyślnej. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania imprezy, spowodowane przez uczestnika, jak i osoby trzecie.

Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za spowodowanie, z jego winy na skutek niezastosowania się do wskazówek organizatora, szkód lub poniesieniu przez uczestnika uszczerbku na zdrowiu.

Przez podpisanie zgłoszenia i przystąpienia do udziału w imprezie uczestnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania poleceń organizatorów wydawanych w trakcie imprezy, przestrzegania przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, przepisów ppoż., ustawy o lasach państwowych oraz szczególnego poszanowania przyrody i własności prywatnej.

Potwierdzam, że zostałem poinformowany/a, że zabrania się jeżdżenia poza wytyczoną przez organizatorów trasą, oraz bezwzględny zakaz wjazdu na pola, łąki oraz pastwiska i tereny upraw leśnych.

Zgadzam się na wykorzystanie zdjęć i filmów z moim wizerunkiem oraz wizerunkiem zgłoszonego przeze mnie pojazdu w celach promocyjno-informacyjnych i działań marketingowych organizatorów.